Wishlist

klaviyo.init({ account: 'KsLDB6', list: 'newsletter', platform: 'shopify' });